Vatten

Vatten


Sommarvatten i Västanvik


Sommarvatten distribueras ut till fastigheterna i Västanviks samfällighetsförening som tillhör GA1 (Tomten) under perioden 30 april till 15 oktober. 

 

Under resterande del av året kan vatten hämtas i dunk vid vintertappställena vid Norra vattenverket på Trekantsvägen och Södra vattenverket på Morkullevägen.

 

Att sätta på vattnet för säsongen tar cirka en vecka - alla kranar ska stängas, vattnet sättas på och därefter ska alla kranar kontrolleras så att de inte läcker. Vi kan därför inte sätta på vattnet tillfälligt eller allt för tidigt på säsongen.

 

Vattentäkter


I Västanvik har vi två vattentäkter


Norra

Den norra vattentäkten utgörs av dels en ytligt beläget sandformation dels en bergrunds-formation därunder. Vattentäkten utgör ett

skyddsområde för Vattentäkt vid Västanvik Stortorp 1:2 Norrtälje kommun.


Vattenskyddsområdet berör primärt 15 fastigheter som är belägna på vattentäkten för vilka det finns restriktioner.


Södra

Den södra vattentäkten utgörs av en ytligt belägen sandformation. Vattentäkten är skyddad genom servitutsbelastningar på de 46 fastigheter som är belägna på vattentäkten.Om det blir strömavbrott eller tekniska problem vid vattenverken finns möjligheter att hämta vatten vid en handpump ur vår vattentäkt vid södra vattenverket.

 

Pumpen finns vid Södra Vattenverket vid Morkullevägen, till vänster om verket i grussträngens förlängning. 


Användning av vatten

Sommarvattnet är främst avsett att användas för hushållsändamål mat och dryck samt för hygien och rengöring. Vattning av blommor och i trädgård måste ske med omdöme.


Det är inte tillåtet att:

  • fylla större pooler och dammar med vatten (>1 m3).
  • bevattna gräsmattor och trädgårdsland med vattenspridare.
  • använda större mängder vatten för annat ändamål kylning, befuktning e.dyl.


Vid tillfälligt behov av att ta ut stora vattenmängder kan vattenansvarig ge tillåtelse efter att ha kontrollerat tillgångsituationen på vatten.


Vid stora vattenuttag under främst juli finns risk att vattentillgången inte räcker till. Det är då mycket viktigt att alla är solidariska och sparsamma med vattnet.


Vattenbrist

Vattenbrist uppstår ibland pga. hög vattenförbrukning, låg vattentillströmning i brunnar eller tekniskt fel i vattenverk.


När förbrukningen är större än tillrinningen och risk finns att vattnet inte räcker till om inte förbrukningen minskar informeras om detta med anslag vid infarterna. Viktigt att alla då sparar på vattnet.


Vid tidpunkter då vattnet inte räcker till är vi nödsakade att införa vattenavstängningar under delar av dygnet. I dessa fall stängs vattnet av enligt ett fast schema enligt följande princip:


  1. I första hand tillämpas nattavstängning kl. 22.00 - 07.00.
  2. Vid behov utökas med dagavstängning kl. 13.00 - 17.00
  3. Om så krävs införs även morgonavstängning 07.00 - 10.00 och
  4. Kvällsavstängning kl. 20.00 – 22.00.


Vid vattenavstängningar ska det normalt gå att hämta vatten i dunk vid tappkranarna på vattenverken.


Vattenprovtagning

Provtagning för kontroll av vattenkvalitén på föreningens sommarvattenanläggningar sker regelbundet.

 

Provtagnings, analyser och bedömningar utförs av AlControl AB som är ett ackrediterat laboratorium för vattenanalyser.


Provtagning sker vid ett flertal tillfällen under året. Prov tas då dels på vattnet vid vattenverket dels ute på nätet hos enskilda fastighetsägare (nätprover).


Tagna prover analyseras med avseende på mikroorganismer/bakterier. En gång per år tas dessutom en komplett kemisk analys.


Analysprotokoll anslås vid respektive vattenverk.


Vattnet har generellt en hög kvalité.


Vattnet är medelhårt till hårt.

Vatteninformation


Aktuell information om vattentillgång och eventuella driftstörningar kan fås på föreningens vattentelefon 072-730 67 27.


Viktig information anslås på anslagstavlorna vid vattenverket samt vid klubbhuset.


Vid befarad eller föreliggande risk för vattenransonering informeras det om detta vid områdets infarter.


Kontakt

Felanmälan (läckage och skador):

Sören Segerblad tfn 070-544 68 65. (Driftentreprenör)


Övriga vattenfrågor:

Lars Brolin tfn 070-795 98 78 (Vattenansvarig styrelsen)

Vintertappställen


För dig som inte har eget vintervatten i ditt hus finns vatten att hämta på våra vintertappställen som du hittar vid vattenverken.


Spara på vattnet!

Det är förbjudet att fylla pooler och dammar samt

bevattna gräsmattor eller trädgårdsland med föreningens dricksvatten.


Under perioder med vattenbrist kan information fås på telefonsvararen 072-730 67 27

Webmaster: webmaster (at) vastanvik.se