Vägar

Sammanlagt har vi 22 km vägar

Västanvik är ett fritidsområde och väghållningen är avpassad för detta. Inom området finns en rekommenderad maxhastighet på 30 km/tim. Anledningen är trafiksäkerhet och vägslitage.


Västanvik har 22 km vägar inom området. Alla vägarna är grusvägar och enskilda vägar som sköts av Västanviks samfällighetsförening. Föreningen är bildad vid en lantmäteriförrättning och styrs av anläggningslagen och lagen om förvaltning av samfälligheter


Västanvik är ett fritidsområde och väghållningen är avpassad för detta. Inom området finns en rekommenderad maxhastighet på 30 km/tim.


Driftbidrag

Driftbidrag från Vägverket utgår årligen för drift av dom större vägarna inom området (Västanviksvägen, Skällarholmsvägen, Stortorpsvägen, Båtsmansvägen, Dämrudevägen, Andreas väg, Bryggvägen och Dragonvägen). Totala längden av dessa är 6,5 km. Bidraget utgör ca 8 % av den totala vägbudgeten.


Grus

Slitlagret på vägarna behöver kontinuerligt underhållas. Grusningen sker enligt nedanstående underhållsplan.


Hyvling

Alla vägar hyvlas efter vintern då vägarna fortfarande är fuktiga. Grusning av de vägar som enligt underhållsplanen skall grusas sker direkt efter hyvlingen. Hyvling genomförs för att jämna till håligheter. Lagning av större hål sker normalt en gång under sommaren.


Klippning

Klippning av vägrenar sker en gång efter midsommar.


Sandlådor för halkbekämpning

I sandlådorna finns sandflis att använda vid halka i backar. Ibland sandas det i samband med plogning, dock endast när det bedöms att sanden ligger kvar.


Saltning

Saltning sker i slutet av maj eller i juni. Om saltningen görs för tidigt kan vi tvingas göra ytterligare saltning under sommaren. Detta ryms inte inom budgeten.


Underhållsplan

Vart tredje år påläggs slitlager på huvudvägarna dvs. Västanviksvägen, Skällarholmsvägen, Stortorpsvägen, Dämrude/Bryggvägen, Dragonvägen, Andreas väg och Båtsmansvägen/Smedjevägen.


Påläggning av slitlager planeras följande år:

Västanviksvägen, Skällarholmsvägen, Båtsmansvägen/Smedjevägen 2015, 2018, 2021 osv.

Stortorpsvägen, Dämrude/Bryggvägen, Dragonvägen, Andreas väg 2016, 2019, 2022 osv.


Området har sedan delats upp i fyra grupper där årligen (våren) påläggning av slitlager görs enligt nedanstående plan:

a: Bivägar till Skällarholmsvägen 2016, 2020, 2024 osv.,

b: Bivägar till Västanviksvägen 2017, 2021, 2025 osv.

c: Bivägar till Stortorpvägen 2014, 2018, 2022, 2026 osv.

d: Bivägar till Dämrude- och Dragonvägen 2017, 2021, 2025 osv.


Övrigt

Styrelsen beställer också övriga vägarbeten av entreprenören som utför arbetena med hänsyn till övrig arbetsbelastning m.m.
Webmaster: webmaster (at) vastanvik.se