VA - Fiber

2020-10-23

Information trädmarkering


”Kommunen har via intrångsspecialisten Ludvig och CO haft en trädinventerare samt värderare ute i Västanvik. De har markerat med blå markeringar på de träd som står inom arbetsområdet, där grävning kommer ske för kommunalt VA. De markerade träden kommer tas bort när VA-entreprenaden startar. Markeringar ska endast ha gjorts på träd som står inom det avtalade arbetsområdet, främst vägområdet med slänter och diken fram till fastighetsgränserna. Träd innanför fastighetsgräns/tomtgränserna skall inte vara markerade. Avtal om trädavverkning har slutits mellan kommunen och samfälligheten GA1/GA3 i Västanvik, varför dessa träd inte får tas ned av någon annan än kommunen eller dennes entreprenör. Om någon fastighetsägare anser att man markerat på/inom deras fastighetsgräns (tomt) så hör gärna av er till Norrtälje kommun kontaktcenter så kommer någon från projektet kontakta fastighetsägaren och komma ut och kontrollera tomtgränsen och de markerade träden. Kontrollera gärna först era tomtkäppar/tomtmarkeringar för att säkerställa att träden står inom er fastighet, och inte sträcker sig utanför tomtgränsen in i arbetsområdet. Detta gäller även staket, häckar och andra planteringar som står vid tomtgränsen, dessa är inte markerade av trädvärderarna men omfattas av samma regler gällande arbetsområdet som träden.


Fastigheter som inte ingår i Samfällighetsföreningen, framförallt längs Östra Gillbergavägen, har egna markupplåtelseavtal som hanterar trädavverkningen. Om man inte slutit avtal om detta med kommunen så kommer dessa hanteras i Lantmäteriförrättningen.”


Telefon kontaktcenter: 017671000

Mail: kontaktcenter@norrtalje.se
2020-10-15

Lägesrapport VA utbyggnad 


Förberedelserna för utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp i Västanvik pågår för fullt hos kommunen.

 

Kommunen har upphandlat konsulter för avtal, geoteknik, besiktningar, vibrationsmätning samt upphandlat avloppspumpar och mjukvaror till pumpstationer.

 

Närmast förestående är en lantmäteriförrättning för ett antal gamla samfälligheter i Västanvik. De kan exempelvis medge att någon får ta väg genom området. Dessa har idag ingen funktion men finns och ska hanteras formellt så att VA-ledningen kan dras över dessa samfälligheter. Detta blir utöver de markavtal som tecknats mellan Västanvik GA1/GA3.

 

IP-Only har tackat nej och ska inte gå med och samförlägga sin fiberkabel i VA-schaktet.  De var med som samarbetspart med Norrtälje kommun men drog sig ur när de skulle signera samarbetsavtalet.

 

I fält har kommunen ett företag som inventerar och markerar träd som finns och  kan komma att tas ned inom arbetsområdet och i dess närhet. Det är bara aktuellt att fälla träd på föreningens mark och inte på tomter om kommunen inte särskilt kontaktat aktuell tomtägare. De träd som är markerade på tomtmark är under utredning huruvida rötter kan skadas vid grävningen. Vidare besked om detta kommer senare.Inventeringen ska ligga till grund för ersättning till föreningen. 

 

Upphandlingen av markentreprenaden pågår och anbud och entreprenör ska utses i slutet av november 2020. Arbetet beräknas därefter starta i första kvartalet 2021.

 

Styrelsen 

2020-04-04

Lägesrapport VA utbyggnad 

 

TIDSPLAN:

Planerad start är fortfarande hösten 2020. Projektet beräknas ta 2,5 år.


CORONA:

Kommunens ståndpunkt är att tidsplanen ska hållas. Viktigare än någonsin att inte samhället stannar helt anser kommunen. Skulle läget förvärras för både egen personal eller entreprenörer/ samhället tas nya beslut. För nuläget går projektet enligt plan.  


UPPHANDLING : 

Upphandling av pumpar och administration, kontrollanter, konsulter är klart.

Entreprenaden med förfrågningsunderlag enl. LOU är på remiss hos sakkunniga och jurister. Anbudsförfrågan beräknas skickas ut före sommaren och kommer ha en kort svarotid. Anbudsformuläret är konfidentiellt tills den går ut i media.Styrelsen 3 april 2020

 

2019-11-27


Vid kommunfullmäktiges styrelsemöte 2019-11-11 beslutades att skjuta till ytterligare medel för utbyggnad av Västanvik vatten- och avloppsnät. Det innebär nu att de bortglömda fastigheterna i  GA2 samt några närstående fastigheter till Västanviks samfällighet ingår också nu i verksamhetsområdet och kommer att anslutas enligt tidsplanen.

Hela protokollet finns att läsa på Norrtälje kommuns hemsida.

 

Styrelsen

2019-09-15

VA information från kommunen


Alla lagfarna ägare kommer att få ett kuvert hemskickat med nedanstående dokument. I utskicket finns också en uppgift om planerad förbindelsepunkt för var och en. Den som vill diskutera placering av serviceledningen skall ta kontakt med kommunens VA avdelning. 

Brevet finns också på kommunens hemsida

Läs brevet här


Frischaktsavtal


Frågeformulär

2019-08-21

Markavtal för fiber


Styrelsen är nu  överens med IP-Only om ett markavtal för första etappen vilket är från Åkerö infarten - Dragonvägen  fram till Andreasväg och fortsätter via Dämrudevägen till Gillbergavägen.

Alla fastigheter efter denna sträckning också stickvägar som redan är anslutna till kommunalt VA har då möjlighet att ansluta sig till fiber. Nedläggning av fiber kommer att ske till samtliga tomtgränser efter sträckningen. Vaktstugan i

Vretahamnen ingår också.
I markavtalet finns även överfarten på Västanviksvägen med.
IP-Only kommer att påbörja arbetet snarast.


Styrelsen

2019-06-20

Ny information om kommunalt vatten och avlopp


Läs kommunens info

2019-04-23

Informationsmöte om kommunalt vatten och avlopp


Informationsmöten hölls för fastighetsägarna i Västanvik måndagen den 22 april om den planerande utbyggnaden av vatten och avlopp. Deltagare från Norrtälje kommun, Vattenfall, LRF och Västanviks styrelse var närvarande och informerade och svarade på frågor.

Informationen gavs vid två tillfällen på förmiddagen respektive eftermiddag. Total hade mötena cirka 190 deltagare.


Läs Lars Brolins presentation


Läs kommunens presentation


Se karta
 

2019-04-08

Kallelse till informationsmöte i Norrtälje den 22 april

Läs här

Se karta


2019-04-02

Informationsmöte VA-utbyggnad i Västanvik


Ett informationsmöte håller på att förberedas av kommunen för alla medlemmar i föreningen. Avsikten är att utbyggnaden ska presenteras och möjligheter ska ges att ställa frågor om den planerade utbyggnaden. Mötet kommer att hållas i en större lokal i Norrtälje. När datum, lokal och innehåll är bestämt kommer vi att informeras om detta på vår hemsida. En inbjudan kommer att skickas ut till alla berörda fastighetsägare inom kort.

 

Styrelsen kommer att träffa kommunens representanter i början av april för att klarställa och diskutera utformning av ledningsnätet, markfrågor, samordning av förläggning med el- och internet, tidsplan, avgiftsfrågor och informationsmötet.

När ny information framkommer så kommer den att läggas ut på hemsidan.


Styrelsen


2019-03-10


Lägesrapport om VA utbyggnad - infobrev från styrelsen Område 2 i Västanvik beräknas påbörjas under våren 2019

 

Läs brevet


2019-01-30


IP only har i dagarna skickat ut information om fiberutbyggnad i Västanvik. Styrelsen för västanvik vill tillrättavisa budskapet att det inte stämmer. Någon utbyggnad sker för närvarande inte i Västanvik. Styrelsens uppfattning är fortfarande att i första hand vill vi att fibertrumman ska ligga i VA schaktet. Norrtälje kommun meddelar att inget är klart med en sådan lösning ännu. Det som är klart är att Vattenfall kommer att samförlägga tillsammans  med VA i schaktet.2018-09-19


Styrelsen har nu fått information från Norrtälje kommun att de kommer att igångsätta VA- indragning i vårt område under 2019 med en successiv utbyggnad. Därmed ser vi att VA och FIBER entreprenader riskerar att krocka. Vi önskar inte en situation där en entreprenör först gräver en ledningsgrav och några månader senare kommer en ny entreprenör och gräver på nytt en ledningsgrav i samma sträckning. Att IP-Only först gräver ner en fiber som sedan några månader senare försvårar och fördyrar  kommunens utbyggnad ser vi inte som rimligt. Här krävs en samordning.


Med ovanstående bakgrund har styrelsen för Västanviks samfällighetsförening nu kommit fram till följande:


  • Vi kommer inte att kunna skriva under någon överenskommelse med IP-Only med mer än att ovanstående frågor har hanterats och fått en bra lösning.
  • Styrelsen finner det lämpligt att invänta en mer detaljerad plan från kommunen som förväntas presenteras för styrelsen under oktober månad.


Vi avvaktar därför ett ev samarbete med IP-Only till dess att vi fått mer klarhet i VA.


Styrelsen

 

Webmaster: webmaster (at) vastanvik.se