Skogen

Skogen

Kontaktinfo för skogsansvarig

Västanviks samfällighetsförening har en landareal på totalt 220 hektar.


Av denna areal är 132 hektar skogsmark, 49 hektar åker och betesmark samt 40 hektar övrig mark (kärr, berg, vägar, kraftledningar mm).


Skog

Av skogsarealen är huvuddelen av träden mellan 30-70 år gamla (64 %). Skogen består av 61 % gran och tall samt resten är lövskog.


Planen

Som grund för förvaltningen av skogen finns en skogsbruksplan som togs fram 2005.


Period

Planen är en rullande 10-årsplan och redovisar förslag till åtgärder avseende avverkning (gallring) och skogsvård (planering och röjning).


Entreprenör

För närvarande är Skogssällskapet i Norrtälje vår entreprenör för skogsbruket.

2019-04-10

Upprensning efter Alfrida

Vecka 16 påbörjas röjning efter stormen Alfrida framfart. Arbetet kommer att utföras  med skogsmaskiner i skogsområdena och manuell röjning där marken  är känslig och utrymmet är begränsat, främst runt vägar och bebyggelse. Arbetet kommer även att utföras nattetid i skogsområden och efter Astrids kyrkväg. Vid en första besiktning av skadorna beräknas att mellan 700 och 1000 kubikmeter har välts omkull i vårt område. Arbetet utförs i Skogssällskapets regi.


Kontaktinfo till Skogsansvarig


skogen (at) vastanvik.se


Risupplag

2019-01-07


Båda risupplagen är öppna - Löta och Dämrudevägen. Endast stamvirke och grenar får läggas på upplagen! Inga rotvältor!

Tänk också på att lägga riset längst in!


Det är förbjudet att placer utanför tomgräns ris på föreningens vägmark då detta blir ett hinder för bla sopbilar och andra transporter som måste fungera inom området.


Under vintern drabbas även snöröjningen av ris och sly som ligger längs vägarna.


Varje fastighetsägare kan själv deponera sitt ris på någon av föreningens två risupplag som finns intill parkering vid Lötaviken samt vid Dämrudevägen.


Läggs riset på dessa två platser ser föreningen till att riset flisas och intäkterna tillfaller föreningen.


Det är inte ok att lägga ut sitt ris på samfälldmark.

Nu gallrar vi skogen i Åkerö


Vi kommer att gallra ett område som är 20 ha, se det turkosa området på kartan som du finner på länken nedan.


Gallringen är en del i den Grönområdesplan som antogs på årsstämman 2014. Syftet med gallringen är att vi ska vårda vår skog så att vi kan gå och promenera på våra gemensamma marker.

Bra att tänka på när du fäller träd


Klicka på länken nedan för Regler och tips när du behöver fälla ett träd på din tomt.

 

Trädfällning


Titta gärna på desssa instruktionsfilmer från SVT UR innan du börjar fälla träd


Instruktionsfilmer om trädfällning och motorsågar


Webmaster: webmaster (at) vastanvik.se