Stadgar

Västanviks Samfällighetsförenings stadgar efter justering  antagna vid sammanträde 27 juni 1998


Förening

Stadgar för Västanviks samfällighetsförening,

enligt lagen (1973:1150) om förvaltning  av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen gäller i den mån inte annat framgår av dessa stadgar.


Norrtälje kommun, Stockholms län


§ 1   Firma

Föreningens firma är Västanviks samfällighetsförening.

Föreningen förvaltar gemensamhetsanläggningarna:


§ 2   Samfälligheter

Norrtälje Västanvik ga:1, bildad genom anläggningsbeslut den 23 mars 1972, akt 1975-04-03, 01-RAD-1638, och

Norrtälje Västanvik ga:3, bildad genom EVL-förrättning den 3 april 1970, akt 1970-04-03, 01-RAD-1556A.


§ 3   Grunderna för förvaltningen

Samfälligheterna ska förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämts om deras ändamål.

Samfälligheterna ska förvaltas med sikte på att

skapa goda förutsättningar för rekreation och friluftsliv

skapa och vidmakthålla en god och säker trafikmiljö

bevara områdets karaktär av kulturlandskap

upprätthålla en god miljö och sträva mot en minskad miljöpåverkan

långsiktigt hålla förvaltningskostnaderna på en låg nivå.


§ 4   Medlem

Medlem i föreningen är ägare till fastighet som har del i samfällighet som föreningen förvaltar. Rösträtten och andelen är knuten till delägarskapet i respektive gemensamhetsanläggning och får utövas endast i fråga som rör gemensamhetsanläggning där medlemmen har andel. Medlem får utan hinder härav utöva rösträtt i fråga som är gemensam för gemensamhetsanläggningarna.


§ 5   styrelse

säte, sammansättning

För föreningen ska finnas en styrelse med säte i Norrtälje kommun. Styrelsen ska bestå av nio ledamöter och två suppleanter. styrelseledamöter och suppleanter får inte vara underåriga eller ha förvaltare eller god man enligt 11 kap föräldrabalken.


§ 6   styrelse

val

Styrelsen väljs vid ordinarie föreningsstämma. Mandattiden för ledamot är två år och för suppleant ett år.

Stämman utser ordförande bland styrelsens valda ledamöter. l övrigt konstituerar styrelsen sig själv.

Om ledamot avgått i förtid eller skiljts från sitt uppdrag och dennes mandatperiod inte går ut i samband med ordinarie föreningsstämma görs ett fyllnadsval på ett år för ledamoten på stämman.

Uppgifter om förändringar i föreningens postadress, styrelseledamöternas fullständiga namn, adress och telefonnummer samt utsedda firmatecknare ska anmälas till den statliga lantmäterimyndigheten.


§ 7   styrelse

kallelse tillsammanträde, föredragningslista

Skriftlig kallelse till styrelsesammanträde ska skickas till ledamöterna minst fem dagar före sammanträdet. Kallelse ska innehålla uppgift om tid och plats för mötet samt de ärenden som ska behandlas.


Suppleanterna ska inom samma tid underrättas om sammanträdet, tid och plats samt förekommande ärenden. Ledamot, som är förhindrad att närvara, ska genast meddela detta till ordföranden, som har att kalla suppleant för att ersätta den ordinarie ledamoten.  Suppleant som ej ersätter ordinarie ledamot har rätt att närvara vid sammanträdet och yttra sig men har inte rätt att rösta.


§ 8   Styrelse

beslutförhet, protokoll

Styrelsen är beslutför när kallelse skett i den ordning som anges i 7 § och minst fem ordinarie ledamöter eller suppleanter som ersätter ordinarie ledamöter är närvarande. Utan hinder härav ska styrelsesammanträde anses behörigen utlyst om samtliga ordinarie ledamöter infunnit sig till sammanträdet.


Styrelsebeslut tas som majoritetsbeslut bland dem som röstar. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden företräder utom vid personval som avgörs genom lottning.


Utan att ha angivits i kallelsen får ärende avgöras om samtliga närvarande röstberättigade ledamöter är ense om att ta upp frågan.

Ledamot får inte delta i beslut i fråga som han har eget intresse i. Den som deltagit i avgörandet av ärende anses ha deltagit i beslutet om inte reservation anförs mot beslutet. Reservation ska anmälas före sammanträdets slut.


Protokoll ska föras vid varje styrelsesammanträde. Protokoll ska minst innehålla tid och plats för sammanträdet, deltagande ledamöter och suppleanter, kort beskrivning av ärendena, styrelsens beslut samt anförda reservationer.  Protokollet ska justeras av ordföranden eller vid dennes frånvaro den ledamot som lett sammanträdet.


§ 9   styrelse

förvaltning

Styrelsen skall:

förvalta samfälligheterna och föreningens tillgångar,

tillse att föreningens egendom är försäkrad till betryggande belopp samt att för dess kassaförvaltning finns betryggande garantier,

föra förteckning för varje gemensamhetsanläggning över delägande fastigheter, deras andelstal och ägare,

årligen framlägga en reviderad underhålls- och förnyelseplan för varje gemensamhetsanläggning,

föra redovisning över föreningens räkenskaper, uppdelad på varje gemensamhetsanläggning,

årligen till ordinarie stämma avge förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet och ekonomi, uppdelad på varje gemensamhetsanläggning,

hålla arkiv över föreningens handlingar,

i övrigt fullgöra vad lagen föreskriver om styrelsens handhavande av föreningens angelägenheter.


Styrelsen får inte utan stämmans beslut ta upp lån för föreningen.


Föreningens firma ska tecknas av två personer i förening bland tre valda ledamöter som styrelsen själv utser vid konstituerande sammanträde.


Styrelseledamot får inte ta befattning med angelägenhet i vilken han har ett väsentligt intresse som strider mot föreningens


§ 10   Räkenskaper

Föreningens räkenskapsperiod omfattar tiden 1 april till 31 mars.

Räkenskaperna ska föras i enlighet med kraven på god redovisningssed och uppfylla de krav som bokföringslagen ställer på bokföringsskyldiga juridiska personer.


§ 11   Underhålls- och förnyelsefond

Till underhålls- och förnyelsefond för gemensamhetsanläggningen ga:1 ska årligen ska årligen avsättas ett belopp som säkerställer genomförandet av åtgärder enligt upprättad underhålls- och förnyelseplan samt utjämnar erforderligt belopp på utdebiteringar över flera år.


Avsättning ska dock årligen ske med minst ett basbelopp till dess underhålls- och förnyelsefonden uppgår till minst femton basbelopp. Fonden delas upp i olika konton för att skilja på medel för olika verksamheter.


§ 12   Revision

För granskning av styrelsens förvaltning ska finnas två revisorer och en revisorssuppleant.

Revisionsberättelse ska överlämnas till styrelsen senast tre veckor före ordinarie föreningsstämma.

Revisorerna och revisorssuppleanten väljs vid ordinarie föreningsstämma och för en mandatperiod om ett år.


§ 13   Föreningsstämma

Ordinarie stämma ska årligen hållas under juni månad på tid som styrelsen bestämmer. Stämman ska hållas i klubbhuset i Västanvik om styrelsen inte finner särskilda skäl för att använda annan möteslokal.


Styrelsen kan när den finner det erforderligt utlysa extra stämma för behandling av ärende rörande en av gemensamhetsanläggningarna eller båda.


Om minst en tiondel av samtliga medlemmar som är röstberättigade i en av gemensamhetsanläggningarna hos styrelsen begär att extra föreningsstämma skall hållas för behandling av en eller flera angivna frågor rörande den gemensamhetsanläggningen ska styrelsen utlysa extra stämma. På motsvarande sätt skall extra stämma hållas för behandling av frågor rörande båda gemensamhetsanläggningarna samtidigt. Styrelsen ska ombesörja att kallelse skickas ut inom en vecka och att möte hålls så snart det med iakttagande av föreskriven kallelsetid kan ske.


§ 14   Kallelse till stämma

Kallelse till stämma ombesörjs av styrelsen och sker genom skriftlig kallelse, skickad som brev, till respektive fastighetsägare. Kallelsen adresseras till den adress där ägaren är mantalsskriven. Om en fastighet har flera ägare skickas kallelsen endast till en av dessa. Den skickas normalt till den som har störst ägarandel i fastigheten om inte ägarna till styrelsen anmält önskemål om annat.


Kallelse ska vara poststämplad senast fjorton dagar före stämman. l kallelsen ska anges

tid och plats för stämman,

dagordning för stämman samt redogörelse för vilka ärenden som ska tas upp,

förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet och ekonomi,

revisionsberättelse,

sammanfattning av underhålls- och förnyelseplan,

utgifts- och inkomststat, samt

förslag till debiteringslängd med belopp som uttaxeras, vad som belöper på varje fastighet och när betalning ska ske.


§ 15   Motioner

Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motion ska behandlas på ordinarie stämma och ska vara styrelsen tillhanda senast den 15 maj.


Styrelsen ska bereda avgivna motioner. Motionerna ska i sin helhet anslås vid klubbhuset i Västanvik senast tio dagar före föreningsstämman.


§ 16   Dagordning vid stämma

Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden behandlas:

val av mötesordförande

val av mötessekreterare

val av två justeringsmän, tillika rösträknare

fråga om mötet blivit behörigen utlyst

styrelseberättelsen

revisionsberättelsen

fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

motioner

framställningar från styrelsen

verksamhetsplan för kommande år

ersättning till styrelse och revisorer

utgifts- och inkomststat för varje gemensamhetsanläggning, kostnader gemensamma för båda gemensamhetsanläggningarna samt debiteringslängd

val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter

val av revisorer och revisorssuppleant

val av valberedning, bestående av tre ledamöter varav en sammankallande

bestämmande  av tid och plats för justering av stämmoprotokollet och hur protokollet  därefter hålls tillgängligt för medlemmarna.


Vid extra stämma ska behandlas ärenden under punkt 1, 2, 3, 4, 9 och 16 samt i förekommande fall 12.


§ 17   Stämmobeslut

Stämmobeslut fattas med acklamation om inte omröstning begärs.


Omröstning sker genom handuppräckning om inte sluten omröstning begärts.  l det senare fallet ska rösterna avges med slutna sedlar.

Vid lika röstetal avgörs fråga genom lottning.


Röstning sker enligt huvudtalsmetoden om inte medlem begärt att omröstning ska ske enligt andelstalsmetoden och frågan har ekonomisk betydelse.


Vid röstning enligt huvudtalsmetoden har varje röstberättigad medlem, som är företrädd vid stämman, en röst, oavsett om han äger en eller flera delägarfastigheter.


Vid röstning enligt andelstalsmetoden beräknas medlemmarnas röstetal utifrån fastigheternas andelstal. Dock får en medlems röstetal inte överstiga en femtedel av det sammanlagda röstetalet för samtliga närvarande röstberättigade medlemmar.


Medlems rösträtt kan utövas genom ombud. Ett ombud har rätt att företräda endast en medlem.


Medlem eller annan får inte själv eller genom ombud eller som ombud delta i behandling av angelägenhet vari medlemmen äger ett väsentligt intresse som strider mot föreningens.


Medlem som inte fullgjort sina betalningar till föreningen har rätt att närvara och yttra sig men inte rätt att rösta vid stämma.


Över beslut som fattats på stämma ska föras stämmoprotokoll. Vid omröstning ska till protokollet antecknas de omständigheter angående rösträtt, andelstal, ombud mm som har betydelse för bedömandet av röstresultatet.


Talan får föras mot uttaxering (46 § SFL) och stämmobeslut (53§ SFL) hos fastighetsdomstolen.


§ 18   Upptagande av lån

För upptagande av lån för föreningen fordras minst två tredjedels majoritet av de röstande.


§ 19   Protokollsjustering tillgänglighållande

Stämmoprotokollet ska undertecknas av mötessekreteraren och justeras av mötesordföranden och de två justeringsmännen inom två veckor efter stämman och därefter hållas tillgängligt för medlemmarna enligt stämmobeslut.


§ 20   Ändring av stadgar

Vid omröstning i fråga om ändring av föreningens stadgar har varje röstberättigad medlem en röst, oavsett om medlemmen har en eller flera delägarfastigheter. För beslut om sådan ändring fordras minst två tredjedelar av de avgivna rösterna.


Beslut enligt första stycket ska genom styrelsens försorg genast anmälas för registrering hos den statliga lantmäterimyndigheten. Vid anmälan ska fogas två bestyrkta avskrifter av protokollet över beslutet. Beslutet får inte tillämpas innan registrering skett.


Talan får föras mot stämmobeslut (53§ SFL) hos fastighetsdomstolen.


Dessa ändrade stadgar har antagits vid sammanträde den 27 juni

1998 i klubbhuset i Västanvik.Webmaster: webmaster (at) vastanvik.se