Fornlämning gravfält Rådmansö 48-1

FORNLÄMNING GRAVFÄLTET RÅDMANSÖ 48:1


Rådmansö 48:1 finns beskrivet och publicerat i Riksantikvariatets fornminnesregister och togs upp i fornminnesinventeringen juli 1977. Gravfältet bedömdes som sevärt och markerades på dåvarande Topografiska karta över Sverige.


Bild: Gravfältet är placerat i hörnet Västanviksvägen/Kvarnvägen, Västanvik Norra

Gravfältet omfattar enligt beskrivning 13 gravhögar, 13 runda övertovade stensättningar samt 4 rektangulära stensättningar. I beskrivningen av gravfältet framgår att de flesta gravarna har konstruktionsdetaljer som kantkedjor, kantrännor och enstaka block.


Bild: Anteckningarna som journalfördes      1977-08-16.

De former och storlekar som finns på gravfältet gör sannolikt att det tillkommit någon gång under yngre järnåldern, sannolikt de senaste århundradena för kristendomens införande på 1000-talet. Fornlämningssammansättningen och den ringa höjden över havet gör sannolikt att de kan ha byggts under Vikingatiden omkring 750-1000 e Kr. Ett liknande gravfält är beläget öster om 48:1 och förefaller av samma typ. De bägge gravfälten är en indikation på att här funnits två gårdar redan under vikingatiden som avsatt de bägge gravfälten. Gården Västanvik har alltså mer än en 1000-årig historia liksom Gillberga. Gravfältet tyder alltså på att trakten har en mer än 1000-årig historisk förankring.


Vid besiktning 2018-06-06 konstaterades att området är så pass igenväxt att endast gravhögarna kunde urskiljas samt enstaka av de runda stensättningarna och en rektangulär stensättning kunde ses.

Som framgår av bilden är nuvarande förhållanden ej acceptabla. Området är igenvuxet av tät undervegetation och stora träd som i vissa fall växer på eller i fornlämningarna. Föreningens ansvar och uppgift är att röja bort all undervegetation samt de träd som växer på eller i fornlämningen.

Gravfältet är bedömt som sevärt och skall därför vara tillgängligt för besök och väl synligt från kringliggande vägar helt i enlighet med Kulturmiljölagen (1988:950).


Föreningen har beslutat med start lördag den 20 oktober påbörja ett projekt med röjning av undervegetation samt gallring och avverkning av träd i syfte att frilägga och synliggöra vår fornlämning gravfältet Rådmansö 48:1.

Föreningens skogs- och grönområdesgrupper samlas helgen den 20-21 oktober för att planera och påbörja arbetet. Gruppen som till antalet är liten men naggande god behöver förstärkning och ser gärna att fler föreningsmedlemmar ansluter sig. Arbetsinsatsen är frivillig, mycket välkommen och deltagande sker i den omfattning som det finns tid och utrymme för hos var och en.

Är du intresserad är du mycket välkommen att hänga på och i sällskap med goda grannar jobba några timmar med att frilägga vårt 1000-åriga gravfält. Hör gärna av dig till någon av oss om du har möjlighet vara med i projektet och om möjligt även delta under lördag (20/10) och/eller söndag (21/10). Samling Kvarnvägen kl 10 båda dagarna.


Varmt välkomna!


Västanviks Samfällighetsförening


Bertil Olsson         Roine Bengtsson            Stefan Artmark

Skogsområden      Grönområden                 Styrelseordförande


Webmaster: webmaster (at) vastanvik.se